Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń otwartych, zwany dalej „Regulaminem"

1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Organizatorem i Uczestnikami Szkoleń Otwartych i ma zastosowanie do wszystkich Szkoleń Otwartych organizowanych przez Organizatora.
1.2. Organizatorem Szkoleń otwartych jest Ewelina Solecka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Workplace Ewelina Solecka, NIP: 9452257162, Regon: 522186414, ul. Powstańców nr 32 lok. 29, 31-422 Kraków.
1.3. Lista obejmująca aktualny zakres i proponowane terminy Szkoleń otwartych znajduje się na stronie internetowej https://workplaceteam.pl/szkolenia-workplace; Lista Szkoleń otwartych nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowi informację o zakresie prowadzonych przez Organizatora szkoleń.
1.4. Wysłanie Formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
1.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym czasie.
2. Definicje
2.1. Cena – cena Szkolenia otwartego, każdorazowo podana na stronie internetowej Organizatora przy danym Szkoleniu otwartym; Cena podana jest w kwocie netto i zostanie powiększona o należny podatek VAT.
2.2. Formularz zgłoszeniowy – formularz dostępny na stronie Organizatora w zakładce dla wybranego Szkolenia otwartego.
2.3. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami).
2.4. Konsument – osoba fizyczna, o której mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.5. Minimalna liczba Uczestników – liczba Uczestników, od której zebrania uzależniona jest organizacja Szkolenia otwartego.
2.6. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Szkoleń otwartych, dostępny w postaci elektronicznej, z możliwością jego pobrania i przechowywania w zwykłym toku czynności, na stronie internetowej https://workplaceteam.pl/szkolenia-workplace/ .
2.7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2.8. Organizator – Ewelina Solecka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Workplace Ewelina Solecka.
2.9. Strony – każdorazowo Uczestnik i Organizator.
2.10. Szkolenie otwarte – szkolenie oferowane przez Organizatora w trybie zdalnym, na które może się zapisać każda osoba, spełniająca wymagania wskazane w opisie danego Szkolenia, zainteresowana danym tematem Szkolenia; uruchomienie Szkolenia otwartego jest uzależnione od zgłoszenia się Minimalnej liczby Uczestników.
2.11. Trener – osoba prowadząca Szkolenie otwarte, która wyróżnia się wiedzą i doświadczeniem w tematyce Szkolenia otwartego.
2.12. Uczestnik – osoba, która potwierdziła chęć uczestnictwa w Szkoleniu otwartym, wskazana w przesłanym Formularzu zgłoszeniowym.
2.13. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
2.14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
2.15. Polityka prywatności – zbiór informacji na temat zbieranych, przetwarzanych i przechowywanych danych osobowych Uczestnika i Zgłaszającego dostępna pod adresem https://workplaceteam.pl/polityka-prywatnosci/.
2.16. Platforma – internetowa platforma do prowadzenia spotkań i szkoleń online za pomocą kamery; Organizator będzie wykorzystywał rozwiązanie Zoom.
2.17. Usługi Konkurencyjne – wszelkie usługi prowadzone przez jakikolwiek podmiot gospodarczy, których celem jest doradztwo, badania i szkolenia w zakresie tworzenia miejsc pracy i hybrydowej kultury pracy.

2.1. Administratorem danych osobowych:

2.1.1. Osób, które odwiedzają i korzystają ze Strony Internetowej jest:

  • Andrzej Butra prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Butra BUTRA CONSULTING pod adresem Zielonki (32-087), ul. Kanadyjska 30, numer NIP: 6791873583

2.1.2. Osób, które kontaktują się z Workplace Team przy użyciu poczty e-mail, telefonu lub innych kanałów komunikacji jest:

Osoba, z którą się kontaktujesz, czyli:

  • Andrzeja Butra prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Butra BUTRA CONSULTING, pod adresem Zielonki (32-087) przy ul. Kanadyjskiej 30, numer NIP: 6791873583; 
  • Ewelina Solecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Usługi Workplace Ewelina Solecka, pod adresem Krakowie (31-422) przy ul. Powstańców nr 32 lok. 29, numer NIP: 9452257162; lub 
  • Anna Dziadkowiec prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Michał Dziadkowiec MACDEV pod adresem Kraków (31-514) przy al. płk Wł. Beliny-Prażmowskiego 14, numer NIP: 7361623708;
  • (razem: „Workplace Team”, każdy z osobna „Administrator”)

2.1.3. Osób, które obserwują profil Workplace Team na LinkedIn jest:

  • Ewelina Solecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Usługi Workplace Ewelina, Solecka, pod adresem Krakowie (31-422), ul. Powstańców nr 32 lok. 29, numer NIP: 9452257162

2.1.4. Partnerów biznesowych lub osób, które ich reprezentują:

Osoba, z którą masz relacje biznesowe lub której udzieliłeś zgody na informowanie o współpracy z Workplace Team, czyli: 

  • Andrzeja Butra prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Butra BUTRA CONSULTING;
  • Ewelina Solecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Usługi Workplace Ewelina, Solecka; lub
  • Anna Dziadkowiec prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Michał Dziadkowiec MACDEV;
3. Opis i charakterystyka Szkoleń otwartych

3.1. Szkolenia otwarte są Szkoleniami oferowanymi przez Organizatora, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana danym tematem szkolenia, która spełnia wymagania, wskazane w opisie Szkolenia, z wyjątkiem osób/podmiotów, które świadczą Usługi Konkurencyjne wobec Organizatora.
3.2. Szkolenia otwarte prowadzą wykwalifikowani Trenerzy, którzy współpracują z Organizatorem.
3.3. Warunkiem zorganizowania Szkolenia otwartego jest zebranie Minimalnej liczby Uczestników. Minimalna liczba Uczestników dla Szkoleń otwartych wynosi 4, chyba że inaczej wskazano w opisie Szkolenia na stronie Organizatora.
3.4. Liczba miejsc na Szkolenia otwarte jest ograniczona i każdorazowo wynosi 18 miejsc. O zakwalifikowaniu na Szkolenie decyduje kolejność w pełni opłaconych zgłoszeń.
3.5. Szkolenie otwarte odbywa się on-line, za pomocą udostępnionego przez Organizatora linku do Platformy, wykorzystując połączenie internetowe. Uczestnik zobowiązany jest do zapewnienia sobie, we własnym zakresie, dostępu do urządzenia z dostępem do internetu, mikrofonu i kamery, przy użyciu którego możliwe jest uczestnictwo w Szkoleniu otwartym on-line. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do internetu Uczestnika oraz za
działanie sprzętu, którym posługuje się Uczestnik w celu połączenia się z Platformą.

4. Zgłoszenie udziału, potwierdzenie uczestnictwa, zawarcie Umowy

4.1. Aby wziąć udział w Szkoleniu otwartym należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy, umieszczony przy każdym Szkoleniu otwartym na stronie Organizatora. Formularz zgłoszeniowy może zostać wypełniony tylko przez Uczestnika.
4.2. Przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego do Organizatora stanowi ofertę zawarcia Umowy, której przedmiotem jest zorganizowanie przez Organizatora Szkolenia otwartego i zapewnienie Uczestnikowi uczestnictwa w tym Szkoleniu otwartym. Przesłanie Formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację obowiązku zapłaty Ceny za Szkolenie otwarte.
4.3. W przypadku zainteresowania danym Szkoleniem otwartym przez większą liczbę Uczestników niż Maksymalna liczba Uczestników wskazana przy Szkoleniu otwartym na stronie internetowej Organizatora, liczy się kolejność zgłoszeń, tj. kolejność wpływu do Organizatora wypełnionych Formularzy zgłoszeniowych i ich pełne opłacenie.
4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji listy Uczestników i odrzucenia zgłoszeń zgodnie z pkt. 3.1.
4.5. Po otrzymaniu Formularza zgłoszeniowego, Organizator wyśle na maila wskazanego w Formularzu fakturę proforma za Szkolenie otwarte. Opłacenie otrzymanej faktury proforma stanowi moment zawarcia Umowy.
4.6. Przesłanie przez Organizatora faktury pro forma jest równoznaczne z rezerwacją miejsca na Szkoleniu otwartym. Po zawarciu Umowy oraz weryfikacji liczby Uczestników, Organizator prześle do Zgłaszającego potwierdzenie rejestracji danego Uczestnika na Szkolenie otwarte.
4.7. Organizator 2 dni przed Szkoleniem otwartym wyśle na wskazany w Formularzu rejestracyjnym adres e-mail Uczestnika zaproszenie do wzięcia udziału w Szkoleniu otwartym wraz z linkiem do Platformy.
4.8. Organizator dopuszcza, by zamiast Uczestnika wskazanego w Formularzu zgłoszeniowym, w Szkoleniu otwartym wzięła udział inna osoba wskazana przez Uczestnika. O zmianie Uczestnik informuje Organizatora przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Organizatora kontakt@workplaceteam.pl, nie później niż 48 godzin przed rozpoczęciem Szkolenia otwartego, z zastrzeżeniem pkt 3.1. i 4.4. Regulaminu.
4.9. W przypadku braku Minimalnej liczby Uczestników, o której mowa w pkt. 3.3., Organizator, nie później niż 48 godziny przed planowanym terminem Szkolenia otwartego, prześle do Zgłaszającego informację o odwołaniu Szkolenia otwartego w danym terminie i nowej planowanej dacie Szkolenia otwartego. W takim wypadku Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z wzięcia udziału w Szkoleniu otwartym w nowym terminie. Rezygnacja następuje poprzez przesłanie do Organizatora na adres email: kontakt@workplaceteam.pl oświadczenia Uczestnika o rezygnacji z chęci wzięcia udziału w Szkoleniu otwartym. Prawo do rezygnacji, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie może być wykonane później jak na 5 dni roboczych przez nową planowaną datą Szkolenia otwartego.
4.10. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Szkoleniu otwartym z przyczyn wskazanych w pkt. 4.9. powyżej, Organizator dokona zwrotu wszelkich kwot wpłaconych na poczet uczestnictwa takiego Uczestnika w Szkoleniu otwartym na rachunek bankowy, z którego dokonaniu zapłaty Ceny za to Szkolenie otwarte.
4.11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia otwartego w konsekwencji zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora. Zmiana terminu Szkolenia otwartego w wyniku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora nie stanowi zmiany Umowy. O zmianie terminu oraz wyznaczeniu nowego terminu Szkolenia otwartego Uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w Formularzu.
4.12. W przypadku okoliczności opisanych w pkt 4.11. Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z wzięcia udziału w Szkoleniu otwartym w nowym terminie zgodnie z procedurą i na zasadach opisanych w pkt 4.9. i 4.10. Regulaminu.

5. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu otwartym

5.1. Organizator dopuszcza możliwość zrezygnowania przez Uczestnika ze Szkolenia otwartego, po wysłaniu Formularza zgłoszeniowego, na warunkach opisanych w niniejszym punkcie 5.
5.2. Rezygnację z udziału w Szkoleniu otwartym należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email Organizatora kontakt@workplaceteam.pl.
5.3. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu otwartym na więcej niż 21 dni przed planowanym terminem Szkolenia otwartego uprawnia Zgłaszającego do zwrotu Ceny za udział w Szkoleniu otwartym Uczestnika, którego dotyczy rezygnacja i nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych dla Uczestnika.
5.4. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Szkoleniu otwartym na:
1) 21 dni lub mniej przed planowanym terminem Szkolenia otwartego, lecz nie mniej niż 14 dni przed tym terminem – Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 50 % Ceny wpłaconej za udział Uczestnika, którego dotyczy rezygnacja ze Szkolenia otwartego;
2) 14 dni lub mniej przed planowanym terminem Szkolenia otwartego – Organizator jest uprawniony do zatrzymania 100 % Ceny wpłaconej za udział Uczestnika, którego dotyczy rezygnacja ze Szkolenia otwartego.
5.5. Warunkiem powstania uprawnień do zwrotu na rzecz Zgłaszającego Ceny lub części Ceny, o których mowa w pkt 5.4. oraz braku roszczeń ze strony Organizatora jest wysłanie rezygnacji, zgodnie z pkt 5.2. Decyduje data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Organizatora.
5.6. Nieodwołanie udziału Uczestnika w Szkoleniu otwartym lub niewzięcie udziału w Szkoleniu otwartym nie zwalnia Uczestnika z obowiązku zapłaty Ceny oraz nie uzasadnia żądania zwrotu Ceny.
5.7. Brak udziału w Szkoleniu otwartym przez zgłoszonego Uczestnika nie oznacza rezygnacji z udziału. W takim przypadku Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu Ceny, a Uczestnik jest zobowiązany do jej zapłaty, gdyby jej jeszcze nie wpłacił.
5.8. Uczestnicy posiadający status Konsumenta mają prawo odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w pkt 9. Regulaminu.

6. Nagrania video

6.1. Niedopuszczalne jest utrwalanie przez Uczestnika przebiegu Szkolenia otwartego oraz treści udostępnianych podczas Szkolenia otwartego. W przypadku naruszenia powyższego zakazu Organizator ma prawo usunąć Uczestnika ze Szkolenia otwartego i wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym. W takim przypadku nie należy się zwrot Ceny za Szkolenie otwarte, co nie wyłącza innych uprawnień przysługujących Organizatorowi na mocy obowiązujących przepisów prawa za naruszenie Regulaminu.

7. Ochrona praw autorskich

7.1. Wszelkie materiały (treści tekstowe, wideo, ilustracje, zdjęcia itp.) wchodzące w skład Szkoleń otwartych, kursów i webinarów organizowanych przez Organizatora są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).

7.2. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych uzyskanych podczas Szkolenia otwartego w całości lub w części jest zabronione. Uczestnik może korzystać z otrzymanych od Organizatora materiałów dydaktycznych wyłącznie na własne potrzeby edukacyjne, z wyłączeniem możliwości użycia uzyskanych materiałów komercyjnie lub na potrzeby osób trzecich.

8. Płatności

8.1. Płatność Ceny za Szkolenie otwarte odbywa się przelewem, na podstawie faktury proforma, która zostanie przesłana Uczestnikowi przez Organizatora po otrzymaniu Formularza zgłoszeniowego.
8.2. Termin płatności wynosi 3 dni od wystawienia faktury pro forma.
8.3. Po dokonaniu zapłaty całości Ceny, Organizator wystawi Fakturę VAT zgodnie z danymi podanymi w Formularzu zgłoszeniowym, która zostanie wysłana na podany w Formularzu zgłoszeniowym adres email Uczestnika.
8.4. Jeżeli z opisu Szkolenia otwartego nie wynika inaczej, Cena obejmuje udział w Szkoleniu otwartym, komplet materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej oraz certyfikat uczestnictwa w tym Szkoleniu.

9. Postanowienia dotyczące Konsumentów

9.1. Uczestnik będący Konsumentem, może w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, o której mowa w pkt 4.6. Regulaminu odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem powyższego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi zostać złożone poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail kontakt@workplaceteam.pl oraz dodatkowo może zostać wysłane pocztą na adres Organizatora.
9.2. W przypadku, gdy termin do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta upływa po dniu realizacji przez Organizator Szkolenia otwartego, Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia Szkolenia otwartego. W celu uniknięcia wątpliwości, stosownie do art.38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta, Organizator informuje, że po wykonaniu usługi, tj. po przeprowadzeniu Szkolenia otwartego, Konsument traci prawo odstąpienia od Umowy.
9.3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy zgodnie z pkt 4.6. Regulaminu.
9.4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
9.5. Organizator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Uczestnika będącego Konsumentem o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże
się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.

10. Ochrona danych osobowych

10.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, że Administratorem danych osobowych jest Organizator dalej: „Administrator”.
10.2. Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować telefonicznie pod numerem telefonu: +48 500 227 015 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: ewelina.solecka@workplaceteam.pl.
10.3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania Umowy, lub jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, dane mogą być przetwarzane w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane mogą być również przetwarzane w celach statystycznych, polegających na sporządzeniu przez Administratora wewnętrznych analiz oraz zestawień (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
10.4. Dane osobowe będą przetwarzane dla prawidłowej realizacji Umów, w tym obsługi korespondencji, zapytań, zleceń, zamówień na usługi umożliwiające Organizatorowi prowadzenie działalności, rozpatrywania reklamacji i roszczeń, utrzymania i zarządzania relacjami biznesowymi i zawodowymi, zapobiegania oszustwom, zapewnienia bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowania wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, oferowania długu do sprzedaży, zarządzanie wierzytelnościami Organizatora.
10.5. Dane osobowe Uczestnika będą przez Organizatora przetwarzane do momentu wykonania przedmiotu Umowy oraz przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, tj. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu. Po upływie wyżej wskazanego okresu dane osobowe Uczestnika zostaną przez Organizatora zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych i historycznych.
10.6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (prowadzenie działalności biznesowej, dochodzenia roszczeń).
10.7. Dane osobowe zostały Organizatorowi udostępnione przez Uczestnika w związku z realizacją łączącej Umowy. W zakresie w jakim dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Uczestnika ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy zawartej z Organizatorem.
10.8. Otrzymane dane to przede wszystkim: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej oraz ewentualnie inne dane podane dobrowolnie celem realizacji Umowy, w tym wystawienia dokumentów księgowych lub certyfikatów uczestnictwa w Szkoleniu otwartym.
10.9. Dane osobowe mogą być przekazane jedynie podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora (np. dostawcy usług IT, doradcy prawni, księgowość, firmy szkoleniowe, firmy windykacyjne itp.) lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Dane nie będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani do organizacji międzynarodowej.
10.10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie po przeprowadzeniu Szkolenia otwartego wycofać zgodę wysyłając żądanie na adres e-mail ewelina.solecka@workplaceteam.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
10.11. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na ich zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
10.12. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

11. Reklamacje

11.1. W przypadku braku satysfakcji z poziomu merytorycznego realizacji Szkolenia otwartego, Uczestnik ma prawo zgłosić reklamację na adres email Organizatora kontakt@workplaceteam.pl.
11.2. Reklamacja powinna zawierać pełny opis i wyjaśnienie zastrzeżeń, przedmiot żądania oraz dane kontaktowe zgłaszającego reklamację.
11.3. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora.

12. Postanowienia końcowe

12.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
12.2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.
12.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.02.2023 r.