Polityka Prywatności

Polityka

Szanujemy Twoją prywatność, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie Politykę z zasadami przetwarzania Twoich danych osobowych. Zapraszamy do lektury.

1. DO KOGO ADRESOWANA JEST POLITYKA?

Polityka adresowana jest do:

 1. Osób, które odwiedzają i korzystają ze strony internetowej: https://workplaceteam.pl/ („Strona Internetowa”).
 2. Osób, które kontaktują się z Workplace Team przy użyciu poczty e-mail, telefonu lub innych kanałów komunikacji.
 3. Osób, które obserwują profil Workplace Team na LinkedIn.
 4. Partnerów biznesowych lub osób, które ich reprezentują.

 

2. KTO PRZETWARZA MOJE DANE OSOBOWE?

2.1. Administratorem danych osobowych:

2.1.1. Osób, które odwiedzają i korzystają ze Strony Internetowej jest:

 • Andrzej Butra prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Butra BUTRA CONSULTING pod adresem Zielonki (32-087), ul. Kanadyjska 30, numer NIP: 6791873583

2.1.2. Osób, które kontaktują się z Workplace Team przy użyciu poczty e-mail, telefonu lub innych kanałów komunikacji jest:

Osoba, z którą się kontaktujesz, czyli:

 • Andrzeja Butra prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Butra BUTRA CONSULTING, pod adresem Zielonki (32-087) przy ul. Kanadyjskiej 30, numer NIP: 6791873583; 
 • Ewelina Solecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Usługi Workplace Ewelina Solecka, pod adresem Krakowie (31-422) przy ul. Powstańców nr 32 lok. 29, numer NIP: 9452257162; lub 
 • Anna Dziadkowiec prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Michał Dziadkowiec MACDEV pod adresem Kraków (31-514) przy al. płk Wł. Beliny-Prażmowskiego 14, numer NIP: 7361623708;
 • (razem: „Workplace Team”, każdy z osobna „Administrator”)

2.1.3. Osób, które obserwują profil Workplace Team na LinkedIn jest:

 • Ewelina Solecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Usługi Workplace Ewelina, Solecka, pod adresem Krakowie (31-422), ul. Powstańców nr 32 lok. 29, numer NIP: 9452257162

2.1.4. Partnerów biznesowych lub osób, które ich reprezentują:

Osoba, z którą masz relacje biznesowe lub której udzieliłeś zgody na informowanie o współpracy z Workplace Team, czyli: 

 • Andrzeja Butra prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Butra BUTRA CONSULTING;
 • Ewelina Solecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Usługi Workplace Ewelina, Solecka; lub
 • Anna Dziadkowiec prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Michał Dziadkowiec MACDEV;
3. Kiedy Administrator pozyskuje Twoje dane osobowe?

Administrator pozyskuje Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, gdy:

3.1. Przeglądasz Stronę Internetową.

3.2. Kontaktujesz się z Administratorem za pośrednictwem wybranego przez Ciebie kanału komunikacji.

3.3. Kontaktujesz się z Administratorem za pośrednictwem LinkedIn.

3.4. Kontaktujesz się z Administratorem w ramach współpracy biznesowej lub gdy Administrator prosi Ciebie o zgodę na informowanie o współpracy z Workplace Team.

Twoje dane osobowe (tj. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, służbowy numer telefonu) Administrator może otrzymać od organizacji, którą reprezentujesz, jeżeli Administrator nawiązał z nią relacje biznesowe.

4. W jakim celu, na jakiej podstawie oraz jak długo Administrator przetwarza Twoje dane osobowe?

4.1. Jeżeli odwiedzasz i korzystasz ze Strony Internetowej to:

 • Twoje dane osobowe Administrator przetwarza na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO1) w celu zapewnienia Tobie dostępu do Strony Internetowej, w tym do formularza kontaktowego. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zapewnienia Tobie dostępu do Strony Internetowej, a także do opowiedzenia na Twoje pytania.

4.2. Jeżeli kontaktujesz się z Administratorem przy użyciu poczty e-mail, telefonu lub innego kanału komunikacji to: 

 • Twoje dane osobowe Administrator przetwarza na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu umożliwienia komunikacji z Administratorem, przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi na Twoje pytania. 
 • Twoje dane osobowe Administrator może także przetwarzać w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co również stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Wtedy Twoje dane osobowe Administrator przechowuje przez okres przedawnienia roszczeń.

4.3. Jeżeli obserwujesz profil Workplace Team na LinkedIn to:

 • Twoje dane osobowe Administrator przetwarza na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu informowania o usługach Workplace Team, a także ułatwienia kontaktu z Workplace Team. Twoje dane Administrator będzie przechowywać przez okres, w którym obserwujesz profil Workplace Team na LinkedIn. Przy czym pamiętaj, że Twoje komentarze lub reakcje na LinkedIn zostaną widoczne na profilu Workplace Team na LinkedIn do czasu ich usunięcia przez Ciebie.
 • Ze szczegółowymi informacje na temat przetwarzania danych przez portal LinkedIn znajdziesz pod linkiem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy.

4.4. Jeżeli jesteś Partnerem biznesowym (osobą fizyczną) to:

 • Twoje dane osobowe Administrator przetwarza w celu nawiązania współpracy, wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a następie w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres przedawnienia roszczeń. 
 • Twoje dane osobowe Administrator także przetwarza w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów o rachunkowości oraz podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okresy wymagane w tych przepisach prawa.
 • Twoje dane osobowe Administrator może przetwarzać w celach marketingowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (Art. 6 ust.1 lit. f RODO), do czasu wniesienia sprzeciwu.
 • Jeżeli wyraziłeś zgodę na korzystanie z nazwy Twojej firmy oraz logo, to Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe w celu informowania potencjalnych kontrahentów Workplace Team o współpracy. Podstawę prawną przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane osobowe Administrator może wykorzystywać do czasu cofnięcia przez Ciebie ww. zgody.

4.5. Jeżeli reprezentujesz Partnera biznesowego to:

 • Twoje dane osobowe Administrator przetwarza na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, który stanowi nawiązanie oraz wykonanie umowy z organizacją, którą reprezentujesz, a także w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami ze strony organizacji, którą reprezentujesz (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane osobowe Administrator może przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń.
 • Jeżeli wyraziłeś zgodę na korzystanie z nazwy organizacji oraz logo, którą reprezentujesz to Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe w celu informowania potencjalnych kontrahentów Workplace Team o współpracy. Podstawę prawną przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane osobowe Administrator może wykorzystywać do czasu cofnięcia przez Ciebie ww. zgody.

1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

5. Komu Administrator może przekazać Twoje dane osobowe?

5.1. Jeżeli odwiedzasz Stronę Internetową to Twoje dane osobowe Administrator może przekazać:

 • Dostawcom usług i systemów IT, które wykorzystujemy do korzystania ze Strony Internetowej.
 • Workplace Team.

5.2. Jeżeli kontaktujesz się z Administratorem przy użyciu poczty e-mail, telefonu, lub innego kanału komunikacji to Twoje dane osobowe Administrator może przekazać:

 • Dostawcom poczty elektronicznej.
 • Operatorom pocztowym i kurierom.
 • Dostawcom usług i systemów IT, które wykorzystuje do korzystania z poczty elektronicznej.
 • Doradcom prawym i konsultantom w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.
 • Workplace Team.

5.3. Jeżeli obserwujesz profil Workplace na LinkedIn to Twoje dane osobowe Administrator przekazać:

 • LinkedIn.
 • Dostawcom usług i systemów IT, które wykorzystuje do prowadzenia profilu na portalu LinkedIn.
 • Doradcom prawnym i konsultantom w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.
 • Workplace Team.

5.4. Jeżeli jesteś Partnerem biznesowym lub go reprezentujesz to Twoje dane osobowe Administrator może przekazać:

 • Podmiotom świadczącym usługi księgowe i rachunkowe.
 • Dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystuje do zarządzania w ramach struktury organizacyjnej.
 • Doradcom prawnym i konsultantom w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.
 • Workplace Team.
6. Jakie masz prawa?

Na podstawie przepisów RODO przysługuje Tobie:

6.1. Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), tzn. masz prawo uzyskać od Administratora informacje, czy przetwarza Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce możesz także uzyskać do nich dostęp, w tym otrzymać ich kopię oraz uzyskać informacje dotyczące ich przetwarzania (te informacje są ujęte w Polityce). 

6.2. Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), tzn. masz prawo sprostować dane osobowe, które są nieprawidłowe. Ponadto masz prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, jeżeli wymaga tego cel ich przetwarzania.

6.3.Prawo do „bycia zapomnianym” (art. 17 RODO), tzn. masz prawo zażądać niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, a Administrator ma obowiązek je usunąć, jeżeli ma miejsce jedna z następujących okoliczności:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych nie jest już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób są przetwarzane;
 • cofnąłeś zgodę, która stanowi podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania;
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i Administrator nie nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu do dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa polskiego.

Administrator może odmówić realizacji Twoich prawa do usunięcia danych osobowych, jeżeli wystąpi jedna z przesłanek przewidzianych w art. 17 ust. 3 RODO (np. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń).

6.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), które możesz zrealizować, gdy ma miejsca jedna z następujących okoliczności:

 • kwestionujesz prawidłowości Twoich danych osobowych – wtedy Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w ograniczonym zakresie przez okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość; 
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się, aby je usunąć, żądając ich ograniczonego przetwarzania;
 • Administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do realizacji celów przetwarzania, ale Ty je potrzebujesz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzani Twoich danych osobowych – wtedy Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w ograniczonym zakresie do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

6.5. Prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO), to prawo przysługuje Ci, jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie zgody lub w związku z wykonaniem umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Wtedy możesz zażądać, aby przekazać Tobie lub innemu administratorowi Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

6.6. Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 RODO), to prawo przysługuje Ci, jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Możesz je ZAWSZE zrealizować, gdy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego. Administrator nie jest natomiast zobowiązany uwzględnić Twój sprzeciw, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw Administratora do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.7. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO), to prawo przysługuje Ci, jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Polega ono na tym, że w dowolnym momencie możesz wycofać zgodę, na podstawie której Administrator przetwarza Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

6.8. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO)jeżeli Twoim zdaniem Administrator przetwarza dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO to możesz wnieść skargę do Prezesa UODO. Aktualne dane kontaktowe znajdziesz na stronie urzędu: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

Jeżeli chcesz skorzystać z ww. praw skontaktuj się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazany na samym początku Polityki. Wiedz, że Administrator ma miesiąc na realizację Twoich praw, który w wyjątkowych przypadkach może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące.

 

7. Czy Administrator podejmuje zautomatyzowane decyzje na podstawie Twoich danych osobowych lub wykorzystuje Twoje dane osobowe w celach profilowania?

Nie.

8. Czy Administrator może przekazać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Na ile jest to możliwe Administrator stara korzystać się z dostawców usług IT, którzy przetwarzają dane osobowe na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeżeli jednak Administrator rozpocznie współpracę z podmiotem spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego to zabezpieczy odpowiednio taki transfer danych, w tym zwłaszcza przez zawarcie standardowych klauzul umownych.

9. Co to są pliki cookies i czy są wykorzystywane na Stronie Internetowej?

Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniu, wykorzystywanym do odwiedzania stron internetowych. Na Stronie Internetowej wykorzystywane są tylko niezbędne pliki cookies, które zapewniają jej prawidłowe funkcjonowanie.

10. Czy podanie danych osobowych jest warunkiem umownym, czy ustawowym?

Tylko w przypadku Partnerów Biznesowych (osób fizycznych) podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości. W pozostałym zakresie podanie danych jest warunkiem umownym, tzn. jest całkowicie dobrowolne. Przy czym pamiętaj, że brak podania przez Ciebie danych uniemożliwi nam zrealizować Twoich żądania (np. odpowiedzieć na wiadomość e-mail, czy rozpocząć współpracę).

11. Zmiana Polityki

Workplace Team może zmienić treść Polityki. Najnowsza wersję Polityki zawsze znajdziesz na nasze Stronie Internetowej.